नइसिन विश्वासको सार

नइसियामा भेला भएका बिशपहरूले एरियसको शिक्षालाई इन्कार गरे, र पुत्र पितासँग एक समान र एउटै सत्त्वको हुनुहुन्छ भनी घोषणा गरे। यो इसाई इतिहासमा एउटा विशेष र उल्लेखनीय घटना हो, जसले त्रिएकताको सिद्धान्तलाई स्थापना गर्न बाटो खोलिदियो। त्रिएकताको सिद्धान्तले परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, र पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको रूपमा तिन व्यक्तित्वमा हुनुहुन्छ भनी बयान गर्छ।

नइसिन विश्वासको सार Read More »